Gårdens historia

Stället vi bor på heter Vännerslund. Det är en avstyckad gård sedan 1969.

Eftersom det från början var ett jordtorp finns det inga stora byggnader på gården. Det har varit ett av de många småjordbruk som lades ner på -50 och -60-talen.

Det som en gång var ladugård är nu ett rymligt garage. Det har troligen rymt 4 kor och några kalvar. Troligen också en häst för jordbruket. Foderbordet och märken efter stolpar och gödselrännor är de enda kvarvarande tecknen på att det har varit en ladugård.

Förutom boningshuset finns en loge, ett magasin och en matkällare. Logen rymmer förutom garaget också ett gästhus med två rum och toalett. En tvättstuga finns också. Sedan finns även logen där man har förvarat maskiner mm. Den används ibland för att duka upp långbord till fester.

 

2008 fick vi erbjudande om att köpa den mark som en gång tillhörde gården. Vi tackade naturligtvis ja till det erbjudandet. Numera består fastigheten av de kringliggande åkrarna och betesmarken, totalt ca 5 ha. Inte stort men ändå tillräckligt för oss. Det gjorde bland annat att det kändes helt rätt att skaffa en traktor för ”jordbruket”. Till gården köptes därför en Massey Fergusson 35, årsmodell 1958. Lagom stor för den lilla gården. Den har sedan fått sällskap av en Grålle och en till MF35X. Mer om traktorerna kan du läsa på Traktorsidan

Historia

Eftersom jag är nyfiken på gårdens historia och hur den har utvecklats så har jag forskat lite om den. Det jag hittills har lyckats forska fram är vissa elementära uppgifter om Vännerslund.

Källorna har varit fastighetsregistret vid Tingsrätten i Lindesberg och Lantmäteriet i Örebro.

Förutom de olika ägarna har jag hittat originalhandlingar av Köpekontrakt, Lagfart och Köpebrev som upprättades när husaren Carl Wallin köpte torpet och därmed ombildade det till en egen gård. Det hade tidigare varit ett jordtorp tillhörande gård nr 3 i Gillberga by.

Ägarhistorik för Vännerslund

Ägare Köpedag Lagfart Anteckningar
Christofer Kärrdahl

Beate Kärrdahl Bedics

1994-08-02 1994-08-02
Jan Wettergren

Rose-Marie Wettergren

1990-09-07 1990-09-07
Eilert Emanuel Ulander 1981-04-15 Bodelning 1980-04-22
Eilert Emanuel Ulander

Vivianne Ulander

1975-09-12 1975-09-24
Ebba Löwenberg 1967-04-01

tillägg

1970-09-30

1970-12-23 Avstyckad 1970-11-16 från Gillberga 3:11 yta 6483 m2
Olle Wijk 1967-04-01 1967-01-25
John Johansson

(Karl Johan Verner)

1920-03-06 1920-03-11 Troligen kommer namnet Vännerslund ifrån Verner.

Enligt Folke Norrby lantbrevbärare har gården hetat Vännerslund sedan 1931 när han började som brevbärare.

Kurt Waldemar Wallin 1914-05-01 1914-05-11
Carl Wallin 1900-03-12 1901-02-11 Avstyckad från Johan & Lars Larsson Gillberga 3:3

Not 1 Köpekontrakt

Johan Larsson & Lars Larsson 1891-12-21 & 1894-05-30

1901-02-11

Avstyckad från Gillberga 3:3

Blad 409 #11

Lars Andersson sterbhus 1858 1891-12-21

1894-05-30

Blad ? #60, 64

Blad ? #34, 35

Not 2

Anders Larsson Gård nr 3 i Gillberga. Betecknad med D på karta över laga skifte.

Anders Larsson blev ägare av marken som torpet låg på vid laga skifte.

Källa Karta och förteckning över laga skifte på lantmäteriet.

Köpekontrakt

Undertecknade försälja härmed till Husaren Carl Wallin vid Wrälinge Ett tolftedels 1/12dels mantal Oxhagen af vårt egande Ett tvåendels ½ mantal Kronoskatte rusthåll No 3 Gillberga Fellingsbro socken och Härad mot en köpeskilling af Två Tusen (2000) Kronor jämte följande villkor.

1)      Egendomen tillträdes den nästkommande Maj och ikläder sig köparen att svara för en sjättedel af Hypoteket, såväl till kapital som ränta å ofvan berörda ½ mantal, hvarigenom bortfaller en fjärdedel af köpeskillingen kvaraf då återstår Ett tusen femhundra /1500/ Kronor som betalas på följande sätt.

2)      Ett tusen kronor betalas vid tillträdet, återstoden femhundra kronor få räntefria innestå till 1 Maj 1898, mot vilkor att säljaren få skörda slagen i bäcken och östra sidan af nämnda bäck, under innevarande sommar.

3)      Säljaren förbehålla sig körväg å där sålda egendomen efter Sverkersta skillnaden.

4)      Ofvanstående 1/12 dels mantal bestående af följande egofigurer å kartan Litt D som sednast af Fellingsbro Häradsegodelnings Rätt blifvit fastställde.

Egofigurerna 163. 164. 165. 167. 168. 169. 170.175a. 166a.

Omkostnaderna för lagfarts vinnande bestrides af köparen.

 

Med förestående köp förklara vi oss å ömse sidor nöjda

Gillberga den 30 Aprill 1897

Johan Larsson                      Carl Wallin

Lars Larsson                        Köpare

Säljare

 

På en gång närvarande köpevittnen

 

L.E. Larsson                       C. H: Spångberg

                                            Gillberga

 

Rätt afskrivet betygar :

Ex officis

Carl Berner

Vice kommisionslandtmätare

Lagfart

1901 den 11 februari

Genom nämndemannen A.F. Nystedt i Vesslingby lät Carl Wallin med anhållan om lagfart ingifva ett köpebref, så lydande :

Köpebref Till Husaren etc                          Litt V§40

1 Fellingsbro härads etc. —”—                 (rum11) se §35 Fellingsbro socken.

2 Fellingsbro etc. —”—                            (rum 7) se §35 Fellingsbro socken.

3 Fellingsbro etc. —”—                            (rum 15) se §35 Fellingsbro socken.

4 Fellingsbro etc. —”—                            (rum 16) se §35 Fellingsbro socken.

Efter anmärkande häraf fann Härads Rätten skäligt meddela Carl Wallin lagfart å 5/64 mantal kronoskatt No 3 Gillberga i Fellingsbro socken, hvilken hemmanslott å egastyckningskartan öfver ½ mtl No 3 Gillberga betecknad med Litt De han enligt köpabref den 12 mars 1900 för  tvåtusen kronor tillhandlat sig af Johan Larsson och Lars Larsson.

Köpebrev

”Köpebrev till Husaren Carl Wallin vid Wrälinge upplåta och försälja vi härmed i enlighet med den av v Kommissians lantmätaren Carl Berner år 1899 verkställda och den 14 oktober samma år fastställda egastyckning utaf vårt egande ½ msk rusthåll (?)3 Gillberga, Fellingsbro socken 5/64 msk, hvilka blifvit å kartan betecknad med Litt. De  i ett skifte emot en öferenskommen köpesumma af Tvåtusen /2000/ kronor, hvilket blifvit till fullo betalt enligt denna dag upprättad liquidationsräkning. Tillträdet räknas från den 1 Maj 1897. Köparen skall ensam bekosta lagfart, hvartill vi säljare tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar.

Gillberga den 12 mars 1900. Johan Larsson. Lars Larsson. Bevittnas af A F Nystedt, A H(?) Nystedt Wesslingby”

Gården finns med på häradskarta från 1864 under namnet Oxhagen jordtorp. Benämningen jordtorp innebär troligen att gården har tillhört Gillberga by och stått på ofri grund. Innehavaren har troligen varit förbunden att göra dagsverken på någon eller några gårdar i Gillberga by.

Not 2

 

I lagfartsboken stod det följande om Lars Anderssons sterbhus 1858.

Fastebrev för honom och hans hustru Anna Andersdotter d 14 juni 1858, å 1/3 mantal och d 7 okt 1864 å 1/54 mantal  7 okt 1869 arvskifte efter Anna Andersdotters fader Anders Larsson 23 okt 1848. och hans ej namngivna hustru d 10 dec 1825 å ett över åtta penningland. Fastebrev för Anders Larssons fader Lars Johansson dels 20 okt 1796 å ett över tolv penningland dels 18 okt 1799 å ett och ett halvt öres (?) land. Bouppteckning efter Lars Jansson d 29 feb 1808.

Kartor

Häradsekonomisk karta 1864-1867 (Källa Lantmäteriet). Vännerslund hette på denna tid Oxhagen (syns norr om Skinnartorp)

Hos Lantmäteriet i Örebro har jag hittat följande historiska kartor över Gillberga by till vilken Vännerslund hörde

1899 Ägostyckning av gård nr 3
1864 Häradskarta
1840 Laga skifte, Kartan upprättad 1838.

Bebyggelse finns där Vännerslund ligger idag.

1766 Vägdelning
1740 Rågång